Privacyverklaring 


Ons statement:

Wij van Schaffenburg Office Furniture vinden het van groot belang dat gegevens correct verwerkt en afgehandeld worden.
Verstrekte persoonsgegevens dienen vertrouwelijk te zijn en blijven. Schaffenburg Office Furniture is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Algemeen:
Via onze portal worden ten behoeve van bestellingen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Schaffenburg Office Furniture acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het gebruiken van onze zakelijke portal verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht

Afhandelen bestelling:
Wanneer via onze portal een bestelling wordt geplaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief:
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een online assistent en/of contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie:
Wij publiceren geen klantgegevens.

Referenties:
Alle referenties zijn gepubliceerd na schriftelijk akkoord van alle betrokkenen.

Verstrekking aan derden:
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies:
Op onze portal wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze portal bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging:
Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

​Bewaartermijnen:
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven garantie en statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

​Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kan u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om uzelf adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

​Contactgegevens:
Schaffenburg Office Furniture
Wattstraat 2-4 | 3336 LV | Zwijndrecht (NL)
info@schaffenburg.nl
+31 (0)78 6231 234

Functionaris Gegevensbescherming (FG):
Ook hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld, iemand die er extra scherp op let dat uw gegevens echt veilig zijn en waar u terecht kunt met eventuele vragen. U kunt onze functionaris bereiken via r.maasland@schaffenburg.nl of +31 (0)78 6231 234.
U blijft de baas over uw gegevens, wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, stuur onze dan een verzoek via deze link.

Nederlands